Regulamin Konkursu AWESOME LOOK 2023

REGULAMIN KONKURSU „AWESOME LOOK 2023”

 • 1 [Postanowienia ogólne]

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „AWESOME LOOK 2023” (zwany dalej „Konkursem”) jest Pierre Rene spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce (76-270), ul. Ogrodowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000066419, NIP: 8392787943, REGON 771512740, o kapitale zakładowym w wysokości 600.000,00 PLN (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.pierrerene.pl wraz z możliwością jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora ogłoszone na stronie www.pierrerene.pl oraz w serwisie Instagram na oficjalnym profilu Organizatora lub informacje kierowane bezpośrednio do uczestników.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu wykonuje Organizator.

5. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców poprzez wybór:

   A. 5 najciekawszych Prac Konkursowych na zadany temat przez jury Konkursu

oraz

   B. zwycięzcy głównej nagrody oraz osób zajmujących drugie i trzecie miejsce przez internautów (osoby głosujące).

6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wykorzystaniem serwisu społecznościowego Instagram, w dniach od 12/06/2023 do 31/08/2023 i jest podzielony na dwa etapy. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są w dniach od 12/06/2023 do 31/07/2023.

7. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem fanpage’a Organizatora znajdującego się pod adresem: https://www.instagram.com/pierrerene_professional/ zamieszczonego w serwisie Instagram (zwany dalej: „Profil @pierrerene_professional”).

8. Spełniając wymagania stawiane przez regulamin serwisu Instagram, Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram.

9. Konkurs nie jest grą losową ani żadną inną formą przewidzianą w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19/11/2009 (Dz. U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).

10. Wzięcie udziału w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem jest całkowicie dobrowolne oraz oznacza zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację.

 

 • 2 [Zasady uczestnictwa w Konkursie]

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające aktywny i publiczny profil w serwisie Instagram (zwany dalej: „Profilem”) (zwane: „Uczestnikami”).

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu oraz prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodziców małżonków, osoby pozostających w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostających we wspólnym pożyciu.

3. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Profilu i przedstawić tylko jedną Pracę Konkursową. W przypadku dodania więcej niż jednej Pracy Konkursowej, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie pierwszą chronologicznie zgłoszoną pracę konkursową Uczestnika.

4. W konkursie może brać udział wyłącznie Praca, której Uczestnik jest jedynym autorem, do której posiada pełne prawa autorskie majątkowe i wobec której uzyskał wszelkie niezbędne zgody na jej publikację od osób, których wizerunek został w niej utrwalony.

5. Prace nie mogą naruszać praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a ponadto nie mogą zawierać elementów pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych, powszechnie uważanych za nieodpowiednie w przestrzeni publicznej, w tym wulgaryzmów, ataków na osoby fizyczne m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

6. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że:

   A. w Konkursie brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa,

lub

   B. Praca Konkursowa zamieszczona przez Uczestnika w wykonaniu zadania konkursowego naruszająca postanowienia niniejszego Regulaminu lub prawa osób trzecich (w szczególności, lecz nie wyłącznie w przypadku naruszenia 2 ust. 4 i 5 Regulaminu)

- wówczas osoba taka/Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu oraz pozbawiony ewentualnej nagrody.

7. Uczestnik bierze udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania wskazanego w 3 ust. 2 Regulaminu i może w każdej chwili zrezygnować z udziału poprzez usunięcie Pracy Konkursowej zamieszczonej na swoim Profilu.

 

 • 3 [Zasady Konkursu]

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez Uczestników konkursu makijażu dziennego przy użyciu co najmniej 3 produktów marki Pierrerene Professional wskazanych w Załączniku nr 1.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 12/06/2022 do dnia 31/07/2023 włącznie:

   A. zamieścić na Profilu publikację w postaci Pracy Konkursowej na zadany temat w formie rolki (reels) zawierającej:

      I. tutorial makijażowy, w którym będzie widoczna aplikacja produktów marki Pierrerene Professional wskazanych w Załączniku nr 1

oraz

      II. zdjęcie przedstawiające efekt końcowy;

- zwaną: „Pracą Konkursową”.

   B. w publikacji należy oznaczyć Profil @pierrerene_pofessional i dodać hasztagi #awesomelook2023 i #pierrerene_professional, a także wskazać które kosmetyki z Załącznika nr 1 zostały użyte,

   C. przesłać zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby, która została utrwalona w ramach Pracy Konkursowej, a która nie jest jej autorem na adres e-mail: [email protected].

3. Konkurs składa się z dwóch następujących etapów:

   A. Etap I – spośród zgłoszonych publikacji jury powołane przez Organizatora (dalej zwane: „Jury”) wybierze 5 najlepszych Prac Konkursowych Uczestników spełniających warunki uczestnictwa w Konkursie. Kryterium wyboru Prac Konkursowych, to: umiejętności Uczestnika, estetyka wykonania, efekt finalny pracy oraz zgodność z Regulaminem,

   B. Etap II – spośród 5 wybranych przez Jury Prac Konkursowych zostanie wyłoniona praca zwycięska oraz prace zajmujące drugie i trzecie miejsce w drodze głosowania na stworzonej przez Organizatora platformie znajdującej się pod adresem: https://www.pierrerene.pl/pl/konkurs-awesome-look-2023, w ten sposób, że pracą zwycięską będzie praca o największej ilości głosów, pracą zajmującą drugie miejsce będzie praca druga w kolejności co do ilości głosów, zaś pracą zajmującą trzecie miejsce będzie praca trzecia w kolejności co do ilości głosów.

4. Decyzja Jury zapada jednomyślnie, ma charakter ostateczny i wiążący dla Uczestników oraz nie podlega reklamacji.

5. Decyzja Jury zapadnie do dnia 9/08/2023. Z prac Komisji Konkursowych zostaną sporządzone protokoły.

6. Głosowanie w ramach Etapu II odbędzie się poprzez zagłosowanie na jednego z 5 Uczestników w terminie od 10/08/2023 do 31/08/2023 na poniższych zasadach:

   A. osoba głosująca może oddać głos na wybraną Pracę Konkursową na stronie https://www.pierrerene.pl/pl/konkurs-awesome-look-2023 poprzez podanie swojego adresu e-mail, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz kliknięcie w button "ZAGŁOSUJ”;

   B. w ramach jednego adresu e-mail i jednego adresu IP osoba głosująca będzie mogła oddać jeden głos raz na 24 godziny;

   C. osoba głosująca po oddaniu głosu będzie mogła zapoznać się ze stanem wyników.

 

 • 4 [Nagrody i zasady przyznawania oraz wydawania nagród w Konkursie]

1. Zwycięzca Konkursu oraz osoby zajmujące drugie i trzecie miejsce zostaną ogłoszone w dniu 20/09/2023 online na Profilu @pierrerene_pofessional (dalej zwani wspólnie: „Laureatami”).

2. Nagrodami w Konkursie są:

   A. dla zwycięzcy Konkursu:

      I. nagroda pieniężna w wysokości 20.000,00 PLN,

      II. współtworzenie nowego produktu marki Pierrerene Professional w 2023 roku, tj. stworzenie boksa świątecznego z produktami, które zwycięzca użył do swojej Pracy Konkursowej oraz sygnowanie go swoim nazwiskiem,

      III. udział w sesji zdjęciowej do okładki boksa świątecznego w charakterze makijażysty,

      IV. publikacja zwycięskiej Pracy Konkursowej na Profilu @pierrerene_pofessional oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.pierrerene.pl;

   B. dla osoby zajmującej drugie miejsce:

      I. kosmetyki marki Pierrerene Professional o wartości 500 zł i voucher na pobyt w hotelu Grand Lubicz***** w Ustce dla dwóch osób na dwie doby,

      II. publikacja Pracy Konkursowej na Profilu @pierrerene_pofessional oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.pierrerene.pl;

   C. dla osoby zajmującej trzecie miejsce:

      I. kosmetyki marki Pierrerene Professional o wartości 500 zł i voucher na pobyt w hotelu The Sun w Ustce dla dwóch osób na dwie doby,

      II. publikacja Pracy Konkursowej na Profilu @pierrerene_pofessional oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.pierrerene.pl

- zwane dalej wspólnie: „Nagrodami”.

3. Nagrody za dla Laureatów powinny zostać zrealizowane w terminie do 4 miesięcy od ich przyznania.

4. Laureaci zostaną powiadomieni o wgranej poprzez oznaczenie ich w poście na Profilu @pierrerene_professional oraz wysłanie wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Instagram.

5. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagród na nagrody innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagród, ani do przeniesienia prawa do Nagród na osoby trzecie.

6. Jeśli wartośćNagrody dla danego Laureata przekroczy kwotypowodujące powstanie obowiązku uiszczenia podatku na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, todo wartości Nagród zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości przyznanej nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Laureaci zgadzają się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

7. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

8. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz Nagród przewidzianych Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

 • 5 [Prawa autorskie]

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest jedynym uprawnionym z majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych do Pracy Konkursowej oraz że prawa te nie będą ograniczone prawami osób trzecich.

2. Uczestnik, z chwilą dodania Pracy Konkursowej (zwanej dalej także: „Utworem”), przenosi na Organizatora nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie w tym prawa zależne oraz prawa pokrewne do Utworu.

3. Przeniesienie praw autorskich do Utworu następuje bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych w całości lub we fragmentach, w dowolnym celu, samodzielnie lub łącznie z innymi utworami, przedmiotami praw pokrewnych lub materiałami, we wszelkich formach, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na polach eksploatacji wskazanych poniżej:

   A. wprowadzanie Utworu i jego egzemplarzy do obrotu, oraz w każdy inny sposób związany z korzystaniem z Utworu zgodnie z jego charakterem, przeznaczeniem i uzasadnionymi potrzebami Organizatora, w tym między innymi, w działalności promocyjnej, reklamowej i marketingowej,

   B. w zakresie wyświetlania, stosowania, umieszczania, przekazywania i przechowywania Utworu – trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworu, w szczególności wprowadzanie Utworu do pamięci komputerów, serwerów, przesyłanie Utworu sieciami teleinformatycznymi, z uwzględnieniem wykorzystania Internetu, intranetu, extranetu. W tych polach eksploatacji zawiera się także zwielokrotnianie Utworu na profilach lub stronach w mediach społecznościowych, blogach, stronach internetowych itp.

   C. w zakresie opracowywania Utworu – tłumaczenie, nanoszenie treści, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek inne zmiany w Utworze, w tym inkorporowanie Utworu w całości lub w części do innego utworu z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,

   D. wyłączne wykonywanie oraz wyłączne zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji Utworu,

   E. digitalizacja Utworu do dowolnego formatu i przy zastosowaniu dowolnej techniki,

   F. wykorzystanie Utworu lub jakiejkolwiek jego części w dowolnym celu związanym z działalnością Organizatora, w tym dla potrzeb przygotowania dowolnej dokumentacji projektowej lub innych działań, według swobodnego uznania Organizatora.

4. Wraz z przeniesieniem ogółu majątkowych praw autorskich i pokrewnych do Utworu i w zakresie powyżej wskazanych pól eksploatacji, Uczestnik wyraża nieograniczoną czasowo i terytorialnie, niepodlegającą wypowiedzeniu ani niegasnącą zgodę na:

   A. dokonywanie przez Organizatora, w sposób swobodny i wyłączny, w dowolnym celu, wszelkich modyfikacji Utworu, wraz z wyłącznym prawem do wyrażania przez Organizatora dalszych zgód na opracowywanie Utworu przez osoby trzecie;

   B. wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do Utworu.

5. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie ustalają, że z chwilą określoną w 4 powyżej Organizator nabywa wyłączne prawa do rozporządzania i korzystania z Utworów w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej.

6. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

7. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu, zaś w szczególności do decydowania o: nienaruszalności treści i formy Utworu, o nadzorze nad sposobem korzystania z Utworu, a także o korzystaniu z Utworów przez Organizatora bez oznaczania ich autorstwa.

8. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworu.

 

 • 6 [Rozpowszechnienie wizerunku]

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, uzyskał wszelkie niezbędne zgody na publikację Pracy Konkursowej od osób, których wizerunek zostały w niej utrwalone, a także udostępnił im treść Regulaminu.

2. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik, w przypadku utrwalenia własnego wizerunku w Pracy Konkursowej, udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych w całości lub we fragmentach, w dowolnym celu, samodzielnie lub łącznie z innymi utworami, we wszelkich formach, na polach eksploatacji wskazanych 5 ust. 3 Regulaminu na wykorzystanie i rozpowszechnienie swojego wizerunku utrwalonego w ramach Pracy Konkursowej. W szczególności Organizator jest uprawniony do:

   A. nieograniczonego używania, rozpowszechniania, przekształcania, modyfikacji i innych zmian Utworu,

   B. dowolnego łączenia Utworu z tekstem i/lub innymi zdjęciami i/lub elementami graficznymi;

   C. używania Utworu utrwalającego wizerunek w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora.

3. Organizator jest uprawniony do przenoszenia wszelkich uprawnień wynikających ze zgody bez konieczności uzyskania odrębnej zgody.

4. W przypadku utrwalenia przez Uczestnika w ramach pracy konkursowej wizerunku osoby trzeciej, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania jej z Regulaminem i uzyskania od niej zgody na rozpowszechnienie jej wizerunku zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

 • 7 [Odpowiedzialność Organizatora]

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

   A. brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada,

   B. opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego,

   C. szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.

2. W przypadku zgłoszenia do Konkursu Pracy Konkursowej, co do której Uczestnik nie dysponuje prawami, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich z tego tytułu, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkiej szkody i zobowiązań Organizatora z tego tytułu.

 

 • 8 [Reklamacje]

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora (zwana dalej: „Komisją”).

2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu należy zgłaszać niezwłocznie na adres Organizatora wskazany w 1 ust. 1 Regulaminu lub drogą e-mailową na adres [email protected]. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom, osobom głosującym oraz osobom, których wizerunek został utrwalony w ramach Prac Konkursowych.

3. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na najpóźniej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu będą odrzucone.

4. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora drogą e-mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

5. Decyzja Komisji co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie do innych organów Organizatora.

 

 • 9 [Przetwarzanie danych osobowych]

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 10/05/2018 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwana: „RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18/07/2002 (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

2. Administratorem danych jest Pierre Rene spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce wskazana w 1 ust. 1 Regulaminu (zwany dalej także: „Administratorem”).

3. Administrator będzie przetwarzał takie dane, jak:

   A. dane Uczestników: imię, nazwisko, płeć, wizerunek, nazwę użytkownika na portalu Instagram;

   B. dane Laureatów Konkursu: imię, nazwisko, płeć, wizerunek, nazwę użytkownika na portalu Instagram, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, PESEL/NIP;

   C. dane osób, które zgodziły się na wykorzystanie i rozpowszechnienie swojego wizerunku: imię, nazwisko, płeć i wizerunek.

   D. dane głosujących: adres e-mail, adres IP.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności:

   A. uczestnictwa w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody Uczestnika do czasu jej wycofania lub rezygnacji z uczestnictwa, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji. Ponadto dane te mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez Administratora w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest rozpatrywanie i obrona ewentualnych roszczeń zgłoszonych w związku z prowadzonym konkursem;

   B. wykorzystania i rozpowszechnienia wizerunku w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody osoby, której wizerunek ma być wykorzystany i rozpowszechniony do czasu jej wycofania lub rezygnacji z uczestnictwa, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji. Ponadto dane te mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez Administratora w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest rozpatrywanie i obrona ewentualnych roszczeń zgłoszonych w związku z prowadzonym konkursem;

   C. głosowania w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody Uczestnika do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji. Ponadto dane te mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez Administratora w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest rozpatrywanie i obrona ewentualnych roszczeń zgłoszonych w związku z prowadzonym konkursem;

   D. realizacji nagrody dla Laureatów Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na czas niezbędny do dokonania realizacji nagrody. Ponadto dane te mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez Administratora w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest rozpatrywanie i obrona ewentualnych roszczeń zgłoszonych w związku z prowadzonym konkursem;

   E. wykonania obowiązku wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26/07/1991 (Dz.U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres 5 lat kalendarzowych po zakończenia konkursu;

   F. w celach promocyjnych marki Pierrerene Professional – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody Uczestnika lub osoby, której wizerunek ma być wykorzystany i rozpowszechniony do czasu jej wycofania.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wzięcie udziału w Konkursie, złożenie zgody na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku lub zagłosowanie w Konkursie.

6. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu. Niepodanie danych skutkować może brakiem możliwości wykonania uprawnień Uczestnika wynikających z Regulaminu. Administrator zbiera jedynie dane niezbędne do wywiązania się z Regulaminu bądź wykonania obowiązków wynikającego z regulacji prawnych.

7. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia – w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Ponadto dane osobowe będą udostępniane właścicielowi serwisu Instagram.

8. Uczestnikowi przysługują następujące prawa:

   A. prawo dostępu do danych,

   B. prawo ich sprostowania,

   C. prawo żądania ich usunięcia albo ograniczenia przetwarzania,

   D. prawo wniesienia sprzeciwu - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

   E. prawo wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika, osoby, której wizerunek ma być rozpowszechniony lub głosującego. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoważne ze zrezygnowania z udziału w Konkursie, a dla Uczestnika w przypadku wygranej z przepadku nagrody,

   F. prawo do przenoszenia danych osobowych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody,

   G. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego.

10. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

 • 10 [Świadczenie usług drogą elektroniczną]

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora w ramach Konkursu są nieodpłatne. Są to w szczególności: udostępnienie Regulaminu w serwisie Instagram, umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie, umożliwienie oddania głosu na Pracę Konkursową.

2. Wymaganiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, posiadanie profilu w serwisie Instagram oraz adresu e-mail.

3. Niedozwolone jest dostarczanie przez osobę korzystającą z usług świadczonych drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy osoba rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem i może być w każdej chwili przez nią rozwiązana poprzez złożenie stosownych oświadczeń.

5. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia 8 Regulaminu. Termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora w ramach Konkursu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet.

 

 • 11 [Postanowienia końcowe]

1. Przenoszenie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie na osoby trzecie, w tym prawa do nagrody, jest niedozwolone.

2. Regulamin jest dostępny na stronie www.pierrerene.pl, a także w siedzibie Organizatora.

3. Wszelkie informacje o Konkursie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu na drodze polubownej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na stronie www.pierrerene.pl, gdzie będzie publikowany Regulamin.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12/06/2023.