Załącznik nr 2 – zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku

ZGODA NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Ja, ….................................................................................................... (imię i nazwisko) dnia …........................ (data) oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu REGULAMIN „AWESOME LOOK 2023” organizowanego przez Pierre Rene spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce (zwanego dalej: Organizatorem).

W związku z utrwaleniem mojego wizerunku w Pracy Konkursowej autorstwa ................................................................................................................… (imię i nazwisko Uczestnika) (zwanej dalej: „Utworem”) udzielam Organizatorowi oraz autorowi na potrzeby Konkursu nieodpłatnej zgody bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych w całości lub we fragmentach, w dowolnym celu, samodzielnie lub łącznie z innymi utworami, we wszelkich formach, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na polach eksploatacji wskazanych poniżej:

1. wprowadzanie Utworu i jego egzemplarzy do obrotu, oraz w każdy inny sposób związany z korzystaniem z Utworu zgodnie z jego charakterem, przeznaczeniem i uzasadnionymi potrzebami Organizatora, w tym między innymi, w działalności promocyjnej, reklamowej i marketingowej,

2. w zakresie wyświetlania, stosowania, umieszczania, przekazywania i przechowywania Utworu – trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworu, w szczególności wprowadzanie Utworu do pamięci komputerów, serwerów, przesyłanie Utworu sieciami teleinformatycznymi, z uwzględnieniem wykorzystania Internetu, intranetu, extranetu. W tych polach eksploatacji zawiera się także zwielokrotnianie Utworu na profilach lub stronach w mediach społecznościowych, blogach, stronach internetowych itp.

3. w zakresie opracowywania Utworu – tłumaczenie, nanoszenie treści, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek inne zmiany w Utworze, w tym inkorporowanie Utworu w całości lub w części do innego utworu z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,

4. wyłączne wykonywanie oraz wyłączne zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji Utworu,

5. digitalizacja Utworu do dowolnego formatu i przy zastosowaniu dowolnej techniki,

6. wykorzystanie Utworu lub jakiejkolwiek jego części w dowolnym celu związanym z działalnością Organizatora, w tym dla potrzeb przygotowania dowolnej dokumentacji projektowej lub innych działań, według swobodnego uznania Organizatora,

- na wykorzystanie i rozpowszechnienie swojego wizerunku utrwalonego w ramach Pracy Konkursowej.

W szczególności Organizator oraz autor na potrzeby związane z Konkursem są uprawnieni do:

   A. nieograniczonego używania, rozpowszechniania, przekształcania, modyfikacji i innych zmian Utworu,

   B. dowolnego łączenia Utworu z tekstem lub innymi zdjęciami lub elementami graficznymi,

   C. używania Utworu utrwalającego wizerunek w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora.

Ponadto Organizator jest uprawniony do przenoszenia wszelkich uprawnień wynikających ze zgody bez konieczności uzyskania odrębnej zgody.

________________________________

(podpis)