Regulamin konkursu

Zasady Konkursu HALLOWEEN #GLAMVAMPHALLOWEEN

 • 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin [dalej: Regulamin] określa warunki Konkursu Glam Vamp Halloween
 2. Organizatorem Konkursu Glam Vamp Halloween [dalej: Konkurs], jest Pierre Rene Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce przy ul. Ogrodowej 7, 76-270 Ustka, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 000066419, posiadająca NIP 839-27-87-943, Regon 771515740 [dalej: Organizator] oraz H2A Sp. z o.o. sp.k, ul. Wojciechowska 9, I P, 20-704 Lublin, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód W Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000861310 , posiadająca NIP  7123275732, Regon 061508308  [dalej: Organizator]
 3. Fundatorem nagrody są Organizatorzy.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram, przy czym nie jest ani stworzony ani administrowany, ani wspierany ani sponsorowany przez Meta Inc.. Meta jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/pierrerene_professional/ oraz https://www.instagram.com/ezebrapl/ na Instagramie [dalej: Profil].
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.
 7. Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram, będące kontem publicznym, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i przystępuje do Konkursu w sposób dobrowolny;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu serwisu społecznościowego Instagram;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
 8. jest zarejestrowanym i czynnym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram.

 

 • 3. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs trwa od dnia 15 października 2022 roku od godz. 12.00 do 28 października 2022 roku do godziny 12:00.
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie posta w formie zdjęcia / reelsa na stronie Instagram na swoim koncie interpretując zadanie: „Stwórz makijaż Halloweenowy w tematyce GLAM VAMP przy użyciu co najmniej jednego kosmetyku marki Pierre Rene”. W poście muszą być oznaczone konta: @pierrererene_proffesional @ezebrapl oraz dodany hashtag #glamvamphalloween
 3. Każdy z uczestników może umieścić dowolną ilość materiałów konkursowych na swoim profilu. Jeden uczestnik konkursu może być nagrodzony raz.
 4. Informacje o konkursie będą dostępne na Instagramie https://www.instagram.com/pierrerene_professional/
 5. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w ust. 2 powyżej.
 7. Organizator przewidział dla zwycięzców nagrodę określoną w § 4 poniżej. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zamieszczonych postów. O przyznaniu nagrody decyduje jury w składzie: przedstawiciel firmy Pierre Rene i przedstawiciel firmy eZebra.pl w drodze analizy poprawności i kreatywności wykonania zadania opisanego w punkcie 2.
 8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 30 października 2022 r. na profilu Organizatora na Instagramie (w sekcji Stories ).
 9. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie Organizatorowi w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu poprzez portal społecznościowy Instagram (https://www.instagram.com/pierrerene_professional/) wiadomości prywatnej zawierającej dane Uczestnika Konkursu, tj.: imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 10. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych lub niepełnych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
 11. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 8 powyżej.
 12. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
 13. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 • 4. NAGRODY

 W Konkursie przewidziano 3 nagrody:

- Bon o wartości 300 zł. na zakupy w sklepie internetowym eZebra.pl https://www.ezebra.pl/ i 200 zł na zakupy w sklepie internetowym www.pierrerene.pl

- Bon o wartości 200 zł. na zakupy w sklepie internetowym eZebra.pl https://www.ezebra.pl/  i 100 zł na zakupy w sklepie internetowym www.pierrerene.pl

- Bon o wartości 150. na zakupy w sklepie internetowym PIERRE RENE  (https://www.pierrerene.pl/pl/)

 1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 • 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne lub nadana przesyłka nie zostanie odebrana w terminie.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem portalu społecznościowego Instagram, w szczególności uczestników, którzy:
 4. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagram;
 6. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagram i Facebook kont/profili osób trzecich;
 7. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestnika Konkursu jakichkolwiek praw osób trzecich na skutek lub w związku z publikacją zdjęcia określonego w § 3 ust. 3 Regulaminu.

 

 • 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, które są przez nich udostępnianie w ich profilach prowadzonych na zasadach określonych przez Instagram zgodnie z polityką prywatności tych serwisów, będą przetwarzane przez Organizatora z chwilą wejścia w interakcję z profilem (w formie komentarza, polubienia lub udostępnienia). Przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach i w granicach technicznych możliwości określonych przez administratora serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Pierre Rene Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce przy ul. Ogrodowej 7, 76-270 Ustka.
 3. Dane osobowe Laureatów w postaci imienia, nazwiska, nicka z serwisu Instagram i adresu korespondencyjnego są przetwarzane na podstawie zgody i w celu dostarczenia nagrody na zasadach określonych w Regulaminie. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, jednakże jej wycofanie uniemożliwi dostarczenie Nagrody i jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług pocztowych lub agencjom marketingowym działającym na zlecenie Organizatora, w celu dokonania czynności niezbędnych do dostarczenia Nagrody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz odebrania Nagrody.
 6. Uczestnik Konkursu ma prawo:
 7. a) wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 8. b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. c) żądania od Organizatora usunięcia swoich danych osobowych;
 10. d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przy czym prawa Uczestnika związane z udziałem w Konkursie prowadzonym na platformie Facebook/Instagram są realizowane na zasadach określonych przez administratorów serwisu.

 1. W sprawie danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem: adres poczty elektronicznej [email protected] . adres poczty tradycyjnej:, ul. Ogrodowa 7 Ustce 76 – 270 Ustka.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w serwisie Facebook/Instagram na zasadach określonych w polityce prywatności tych serwisów. Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do dostarczenia Nagrody oraz w celach archiwizacyjnych na zasadach określonych w Polityce Prywatności Pierre Rene sp. z o.o. dostępnej tutaj: https://www.pierrerene.pl/polityka-prywatnosci
 3. Dane są podawane dobrowolnie, przy czym do uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.
 4. W momencie usunięcia danych osobowych na platformie Instagram (np. w wyniku usunięcia Reels’a lub usunięcia konta) Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

 • 7. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 • 8. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem HALLOWEEN #GLAMVAMPHALLOWEEN
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

 

 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2022 roku i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Organizatora w portalu społecznościowy Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/pierrerene_professional/ oraz https://www.instagram.com/ezebrapl/
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: https://bit.ly/3rTt5Az