Do wygrania: TRZY KOSZE KOSMETYKÓW o wartości 300 zł, 200 zł i 100 zł

 

Co trzeba zrobić aby otrzymać jeden z koszy?

  • W dniach od 19 -24 maja odwiedź nasze stoisko w trakcie trwania targów Beauty Days'17 w Nadarzynie 

  • Zrób zdjęcie z naszą ramką i opublikuj je na swoim profilu na Instagramie.                                                                                                                                                       Ramka do zdjęć będzie dostępna w trakcie targów Beauty Days ’17 w Nadarzynie

  • Zdjęcie podpisz hashtagiem pierrerene_professional

  • Czekaj na wyniki - ogłoszenie zwycięzców do 26.05.2017

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

  

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Don’t miss the INSTA KISS”  (zwanym dalej: „Konkursem”), organizowanym przez „Pierre Rene” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce przy ul. Ogrodowej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066419, o kapitale zakładowym 1.350.000 zł,                     REGON 771512740, NIP 8392787943 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

 

§ 2.

[Zasady Konkursu]

1. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 19.05.2017 od godziny 10.00 do dnia 24.05.2017 do godziny 16.00

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, zamieszkujące terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które wykonały zadanie konkursowe opisane w ust. 3 (zwane dalej: „Uczestnikami”).

3. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na profilu Uczestnika w serwisie Instagram zrobionego osobiście zdjęcia, prezentującego Uczestnika podczas wizyty na stoisku Organizatora w specjalnej ramce w trakcie targów Beauty Days ’17 w Nadarzynie . Zdjęcie musi być opisane hashtagiem pierrerene_professional .

4. Spośród opublikowanych zdjęć Organizator wybierze trzy w jego ocenie najciekawsze i nagrodzi każdego z Uczestników będących ich autorami koszami kosmetyków o wartości 300, 200 oraz 100 zł brutto.

5. Przewidziani do nagrodzenia Uczestnicy zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 26.05.2017 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 31.05.2017 prywatnej wiadomości zwrotnej, zawierającej imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny adres korespondencyjny. Nagrody zostaną wysłane na adres korespondencyjny zwycięzców do dnia 09.06.2017 .

  

§ 3.

[Prawa autorskie]

Z chwilą wykonania zadania konkursowego, Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami umożliwiającymi udzielenie Organizatorowi licencji na rozpowszechnianie zdjęć zgodnie z postanowieniami Regulaminu, upoważnia Organizatora do korzystania z opublikowanych zdjęć oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunków wszystkich osób utrwalonych na zdjęciach w celach promocyjnych Organizatora na wszelkich polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:

                1) publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet,

                2) publiczne bezterminowe rozpowszechnianie w materiałach reklamowych Organizatora bez               względu na nośnik,

                3) powielanie, drukowanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie.

 

§ 4.

[Przetwarzanie danych osobowych]

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator.

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich treści, ich poprawiania oraz ich usunięcia.

 

§ 5.

[Postępowanie reklamacyjne]

1. Ewentualne reklamacje lub zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym nadanym na adres siedziby Organizatora w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi pisemnej reklamacji lub zastrzeżeń.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie zgłoszonych reklamacji lub zastrzeżeń jest ostateczna i wiążąca.

 

  

§ 6.

[Postanowienia końcowe]

1. Konkurs nie stanowi gry losowej, a w szczególności loterii promocyjnej, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani zorganizowany przez serwis Instagram.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, z zastrzeżeniem, że ewentualne zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

4. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pierrerene.pl